රජයෙන් වැලන්ටයින් තෑගී..!
නවතම

රජයෙන් වැලන්ටයින් තෑගී..!

ඉහළ යන ජීවන වියදමට පිලියමක් ලෙස වැලන්ටයින් දිනයේ සිට සමෘද්ධි දීමනාව 28% කින් ඉහළ නැංවීමට රජය තීරණය කර ඇත. මේ අනුව රුපියල් 3500 ක දීමනාව රුපියල් 4500 ක් දක්වාද, රුපියල් 2500 ක් වූ දීමනාව රුපියල්…