සක්විති රණසිංහට දඬුවම වසර 22යි. රට බංකොලොත් කළ පිරිසට දඬුවම කුමක්ද?
නවතම

සක්විති රණසිංහට දඬුවම වසර 22යි. රට බංකොලොත් කළ පිරිසට දඬුවම කුමක්ද?

  මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සක්විති රණසිංහ වෙත අධිකරණයෙන් වසර 5 කට අත්හිටවූ වසර 22 ක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් නියම කර තිබේ. නීති විරෝධී මූල්‍ය ආයතනයක් පවත්වාගෙන යාමේ වරද පිළිගත් සක්විතිට එසේ නිවැරදිව නීතිය…