ඉෂාලිනීගේ මරණය ගැන රිෂාඩ්ට නැගෙන සියලු චෝදනා වලට පිළිතුරු හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගෙන් !
නවතම

ඉෂාලිනීගේ මරණය ගැන රිෂාඩ්ට නැගෙන සියලු චෝදනා වලට පිළිතුරු හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගෙන් !

රිෂාඩ් බදියුදීන් හිටපු ඇමැතිවරයාගේ නිවසේදී මිය ගිය දැරිය පිළිබඳ මේ වන විට රටපුරා දේශපාලන පක්ෂ, පොලිසිය, සිවිල් සංවිධාන, මහජනතාව කථා කරමින් සිටියි. මේ සියලු දෙනාම ඉල්ලා සිටින්නේ දැරියට සාධාරණයකි. ඒ් අතර හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදීයුදීන්…