ආගමික අන්තවාදීන් වෙනුවෙන් අති විශේෂ ගැසට්ටුවක්!
නවතම

ආගමික අන්තවාදීන් වෙනුවෙන් අති විශේෂ ගැසට්ටුවක්!

ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත යටතේ දැඩි අන්තවාදී ආගමික මතවාද දැරීමෙන් මුදවාගැනීමේ නියෝගයන් සහිතව රජය විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් නිකුත් කර ඇත. මෙය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරියෙකු නොවන…