සහල් මෝල් අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්! මාධ්‍ය ආවරණයට තහනම්!
නවතම

සහල් මෝල් අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්! මාධ්‍ය ආවරණයට තහනම්!

පොලොන්නරුවේ මහා සහල් මෝල් වැටලීමට හ එහි ඇති සහල් තොග සතොසට ලබා ගැනීම සදහා අද (08) පාරිභෝගික අධිකාරිය  පොලිසිය ද සමග එම මෝල්වලට ඇතුළු විය. පොලොන්නරුවේ ප්‍රධාන වී මෝල් වන නිපුන, අරලිය,රත්න සහ ලත් පදුර…