ළමා හිංසන ඉහළ යන හේතුව ගැන රංගවේදිනී නදී කම්මැල්ලවීර කථා කරයි.
නවතම

ළමා හිංසන ඉහළ යන හේතුව ගැන රංගවේදිනී නදී කම්මැල්ලවීර කථා කරයි.

මෙරට ළමා හිංසන ඉහළ යාමට දරුවන් හා වැඩිහිටි ප්‍රජාව අතර සංස්කෘතික පරතරය බෙහෙවින් බලපා ඇතැයි රංගවේදීනී නදී කම්මැල්ලවීර මහත්මිය පවසයි. වැඩිහිටියන්ට ගෞරව කළ යුතු බවත්, වැඩිහිටියන්ගේ අවවාද අනුශාසනා නිරන්තරයෙන් පිළිගත යුතු බවටත් පවතින සංස්කෘතික මතය…