තිරුපති කෝවිලට අතිරේකයක්: කෝට්ටේ සංඝ සභාව.
නවතම විශේෂාංග

තිරුපති කෝවිලට අතිරේකයක්: කෝට්ටේ සංඝ සභාව.

තිරුපති හින්දු කෝවිලේ වැදගත්කම ගැන විවිධ අදහස් තිබේ. බොහෝ දෙනා කියන පරිදි, එය සෞභාග්‍යය උදා කර දෙන තැනකි. ඊට වෙනස් අදහස්ද තිබේ. ඒ අතරින්, ආත්මීය සැනසිල්ල අත්කර දෙන බවත් කියැවේ. ආගමික ස්ථානයක ඇති ප්‍රකාශිත අර්ථය…