සංහිඳියාව ගැන NGO සමඟ කථා කරමින් ඒ්වා අධීක්ෂණයට කෙටුම්පත් සැකසීම හාස්‍යයට කරුණක් -NPC
නවතම

සංහිඳියාව ගැන NGO සමඟ කථා කරමින් ඒ්වා අධීක්ෂණයට කෙටුම්පත් සැකසීම හාස්‍යයට කරුණක් -NPC

ස්වෙච්ජා සමාජ සේවා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමට රජය පියවර ගන්නා බව පහුගියදා ප්‍රකාශ කෙරුණි. ඒ් අගොස්තු 09 දා රැස් වු කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදීය. මෙයට හේතු ලෙස ඔවුන් සඳහන් කර තිබුණේ…