අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාරගේ එකම සිද්ධියේ නඩු දෙක
නවතම

අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාරගේ එකම සිද්ධියේ නඩු දෙක

ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට එකම සිද්ධියක් සඳහා නඩු දෙකක් ගොනු කර ඇති බවත් මෙහි එක් නඩුවක තමන් විත්තිවිත්තිකරුවෙකු නොවන අතර අනෙක් නඩුවේ තමන් විත්තිකරුවෙකු කර ඇතැයිද අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි. ඒ 32656 හා 92936…