අපගේ නිහඬ බව ගැන සමාවෙන්න ශානි මහත්තයා,
නවතම විශේෂාංග

අපගේ නිහඬ බව ගැන සමාවෙන්න ශානි මහත්තයා,

මේ ලිපිය ඔබට ලියන්නේ 2020 නොවැම්බර් මස 28 වෙනි දින. මේ ලිපිය පළවන අවස්ථාව වන විට ඔබගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ මොනව විදියේ ආරංචියක් අපිට ලැබෙයි ද දන්නේ නෑ. ඒ කොහොම වුනත් මේ සියල්ල දරාගෙන ඉන්න ඔබට…