නමට පමණක් ජාතික පාසල් එපා – ලංකා ගුරු සංගමය
නවතම

නමට පමණක් ජාතික පාසල් එපා – ලංකා ගුරු සංගමය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නමට පමණක් ජාතික පාසල් ලෙස නම්කළ මහ විද්‍යාල වල බෝඩ් ලෑලී විවෘත කිරීම පැමිණිය හොත් ඊට විරෝධය පලකරමින් විදුහල් ඉදිරිපිට විරෝධතාවන් පවත්වනා බව ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති එස්.ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේය. අනුරාධපුර…