තෝරාගත් භාණ්ඩ වල ආනයන සීමා ඉවතට
නවතම

තෝරාගත් භාණ්ඩ වල ආනයන සීමා ඉවතට

තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා පනවා තිබූ ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අද (21) නිවේදනය කළේය. තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති ආනයන සීමා සති දෙකක් ඇතුළත ඉවත්…