කෝවිඩ් වසංගත තත්වය දරුණු අතට..!
නවතම

කෝවිඩ් වසංගත තත්වය දරුණු අතට..!

කෝවිඩ් 19 වසංගතය මේ වන විට මුලු ලෝකයම වෙලාගෙන තිබේ. අද වන විට කෝටි 10කට වැඩි පිරිසකට මෙම රෝගය වැළදී ඇති අතර, ඉන් ලක්ෂ 22 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද වන විට මෙම වසංගතයෙන් මියගොස් තිබේ.…