තරුණයන්  අතුරුදහන් කිරිමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත  කරන්නාගොඩට නොතිසී.
නවතම

තරුණයන් අතුරුදහන් කිරිමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩට නොතිසී.

කොළඹ හා ඒ අවට පදිංචි තරුණයන් ඇතුළු 11 දෙනකු බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීම ගැන ඉදිරිපත් වූ පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහලම නාවික හමුදා නිලධාරියාටත්, රජයේ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියාටත් අධිකරණයේ පෙනී සිටින…