කොරෝනා වලට මුවා වී නීතිය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීම පිලිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය !
නවතම

කොරෝනා වලට මුවා වී නීතිය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීම පිලිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය !

සිය විරුද්ධවාදීන් නිහඬ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් කොරෝනා වසංගතයට මුවා වී, නීතිය අයුතු ලෙස යොදාගන්නා බව ජාත්‍යන්තර නීතිවේදීන්ගේ කොමිසම (ICJ) පවසයි. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති හෝ අසත්‍ය තොරතුරු පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෘජුවම අදාල…