රට තුල HIV ආසාදිතයින් වැඩි වෙලා…
නවතම

රට තුල HIV ආසාදිතයින් වැඩි වෙලා…

ශ්‍රී ලංකාව, වෙනත් රටවලට සාපේක්ෂව ඒඩ්ස් ව්‍යාප්තිය අඩු රටක් වුවද පසුගිය වසර කිහිපයේ නව ආසාදිතයන් හදුනා ගැනීම ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින බව රජය පවසයි. 2020 වසර තුළ නව ඒඩ්ස් ආසාදිතයන් 363 ක් වාර්තා වී ඇති අතර…