මෙයාගෙ වයසෙ අනිත් බබාලා වගේ මෙයා කතා කරන්නෙ නෑ…?
අවකාශය නවතම

මෙයාගෙ වයසෙ අනිත් බබාලා වගේ මෙයා කතා කරන්නෙ නෑ…?

කථන හා භාෂා ප්‍රමාදය - මේ වගේ පැමිණිල්ලක් අරන් එන්න කලින් දෙමව්පියන් හැටියට මේ දේවල් ඔබ කරනවද බලන්න? ... මේ ලෝකෙට එන හැම දරුවම එකම විදිහෙ වර්ධනයක් පෙන්නන්නෙ නෑ. ඒක ශාරීරික වෙන්න පුළුවන් මානසික වෙන්න…