රාජ්‍ය මාධ්‍ය අසාර් ථක  වීම රජයට අමතර බරක්.
නවතම

රාජ්‍ය මාධ්‍ය අසාර් ථක වීම රජයට අමතර බරක්.

රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාණිජ වශයෙන් අසාර්ථක වීම රජයට තවදුරටත් දරා ගත නොහැකි බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කර සිටියි. එබැවින් දැනට පාඩු ලබමින් පවතින රාජ්‍ය මාධ්‍ය ලාභ ලැබීමේ තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට නම් වඩාත්…