රට පුරා කොවිඩ් පැතිරීමට හේතුව උද්ඝෝෂණද?
නවතම විශේෂාංග

රට පුරා කොවිඩ් පැතිරීමට හේතුව උද්ඝෝෂණද?

රට පුරා කොවිඩ් පැතිර යාම වේගවත් වීමට හේතු වුයේ පහුගිය මාසය පුරා රට පුරා පැවැත්වු උද්ඝෝෂණ 120 ක් බව බුද්ධි අංශ  (07) පැවති කොවිඩ් මර්දන විශේෂඥ කමිටුවේදි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත දන්වා තිබුණි. මේ…