හදිසි නීතිය වැඩ කරන ජනතාවට එල්ලවුණු විශාලම මර්දනීය ලියවිල්ලක්  – කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය
නවතම

හදිසි නීතිය වැඩ කරන ජනතාවට එල්ලවුණු විශාලම මර්දනීය ලියවිල්ලක් – කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානය

හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය වැඩ කරන ජනතාවට මරන වරෙන්තුවක් බවත් , සූරා කන්නන්ට පෙම්හසුනක් බවත් කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධායක ලේකම්, දුමින්ද නාගමුව මහතා පවසයි. ඒ් මහතා පවසන්නේ  හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කර බඩු මිල…