යුගදනවි සම්බන්ධ විදේශ ආයෝජනය වැරදිද? – අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ
නවතම විශේෂාංග

යුගදනවි සම්බන්ධ විදේශ ආයෝජනය වැරදිද? – අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

කෙරවළපිටියේ අක්කර 25ක පිහිටි යුගදනවි බලාගාරය මෙගවොට් 300ක ජනන හැකියාවෙන් යුක්තයි. අදියර දෙකකින් ඉදිකරන ලද මෙම බලාගාරය 2010 පෙබරවාරි මස සම්පූර්ණ කළා. මෙය ඉදිකර තිබෙන්නේ HSBC හරහා ලබාගත් යූරෝ මිලියන 152 ක ණය මුදලක් භාවිතා…