බලහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම යුග තුනක ඇසින් – “පාංශු” සිනමා පටය හා කථීකාව
අවකාශය නවතම

බලහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම යුග තුනක ඇසින් – “පාංශු” සිනමා පටය හා කථීකාව

බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරවීමට ලක්වූ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් වන ජාත්‍යන්තර දිනය අගෝස්තු මස 30 වන දිනට යෙදී තිබේ. 2018 අංක 05 දරණ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් වලින් සියලූ තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීමේ පණත හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුද්ගලයින් බලහත්කාරයෙන්…