නිල්පාට දරුවන් උපදින්නට පටන් අරන් – අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
නවතම

නිල්පාට දරුවන් උපදින්නට පටන් අරන් – අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ

රසායනික පොහොර අවභාවිතය නිසා නොරොච්චෝලේ ප්‍රදේශයේ නිල්පාට දරුවන් උපදින්නට පටන් ගෙන ඇති බවත්, වෙනත් රටවල් රසායනික පොහොර හෙක්ටයාරයකට කිලෝ 50ක් පමණ යොදන විට අපි කිලෝ 300ක් භාවිතා කරන බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි.…