ඇන්ටාටික් ගවේශණයට ගිය ප්‍රථම නැව සොයා ගනී.
නවතම විශේෂාංග

ඇන්ටාටික් ගවේශණයට ගිය ප්‍රථම නැව සොයා ගනී.

රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධය අතර ලෝක ජනමාධ්‍ය හරහා හමා ගිය පුවතක් මාව අමන්දානන්දයට පත් කලේය. එය නම් විද්‍යාඥයින් විසින්, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ෂැකල්ටන්ගේ වසර 107 කට පෙර නැතිවූ මුහුදු යාත්‍රාව වන එන්ඩියුරන්ස් සොයා ගැනීමයි.  අර්නස්ට් ෂැකල්ටන් මගේ…