පොරොන්දු වෙනුවට නෙක්ස්ට් පාලකයන් මැරයන් යොදවයි!
නවතම

පොරොන්දු වෙනුවට නෙක්ස්ට් පාලකයන් මැරයන් යොදවයි!

කොරෝනා වසංගතයෙන් ආර්ථිකයට වැඩිම පීඩාවක් එල්ල වූ වර්ෂයක අවසානයේ  තමන්ට  හිමි බෝනස් මුදල් ඉල්ලා සේවකයන්ට සිදුකළ වර්ජනය කඩාකප්පල් කිරීම සදහා මැරයන් යෙදූ බවට ජාත්‍යන්තර ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයකුට චෝදනා එල්ල වී තිබේ. තමන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන…