පළිබෝධනාශක ගැසට්ටුව ගැන රෙජිස්ටාර් කථා කරයි.
නවතම

පළිබෝධනාශක ගැසට්ටුව ගැන රෙජිස්ටාර් කථා කරයි.

ග්ලයිෆොසේට්, ප්‍රොපනිල්, කාබරිල්, ක්ලෝෆයිරිපොස්, කාබොෆියුරාන් යන පළිබෝධනාශක තහනම් කරමින් 2014 වසරේදී නිකුත් කළ නිවේදනය අවලංගු කරමින් පසුගියදා පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය. ඒ නොවැම්බර් 22  දාය. මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර පැය…