කවුද මේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු?
නවතම විශේෂාංග

කවුද මේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු?

රෝගීන් වෙනුවෙන් කැපවුනු, මුදල් පවා නොගෙන ප්‍රතිකාර කරපු අයුක්තියක් අසාධාරණයක් වෙන තැනක පෞද්ගලික වාසි නොතකා කෙලින් නැගී හිටපු, මිනිස්සුන්ගෙ දුක දැකපු, පිහිට වුනු දයාව කරුණාව පිරුන උතුම් මනුස්සයෙක්. ඔහු පානදූර රාජකීය විදුහල පටන්ගත්තා. පානදූර අගමැති…