හෙට මැරුණත් හිතට සැපයි කීවත් අපිට ටිකක් දුකයි..!
නවතම විශේෂාංග

හෙට මැරුණත් හිතට සැපයි කීවත් අපිට ටිකක් දුකයි..!

' නොකා නොබී ලෝබ කමට වස්තු සොයන්නේ - මැරුණු දාට කොෆින් එකේ අපි නිදියන්නේ ' ගයපු ඩෙස්මන්ඩ්,  'සුමිහිරි පානේ පදමට ගහලා - හෙට මැරුනත් හිතට සැපයි අද ජොලි කරලා' ගයපු ඩෙස්මන්ඩ් යන්න ගිහිං...! ඩෙස්මන්ඩ් ද…