මෙය ධනවාදයේ නොව සමාජවාදයේ අර්බුදයකි
නවතම විශේෂාංග

මෙය ධනවාදයේ නොව සමාජවාදයේ අර්බුදයකි

ශ්‍රී ලංකාව බරපතළ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇති බව දැන් ඉතා පැහැදිලි ය. එයින් ගොඩ යන මාවත් ගැන ද බොහෝ දෙනා කතා කරති. එහි දී අවධානය යොමු වන සහ යොමු විය යුතු කාරණයක් නම් මෙම…