නුපුරුදු සෙල්ලමක අවසානයේ පටන්ගැන්ම – බැසිල් ප්‍රනාන්දු
නවතම විශේෂාංග

නුපුරුදු සෙල්ලමක අවසානයේ පටන්ගැන්ම – බැසිල් ප්‍රනාන්දු

රටක් තමන් විසින්ම පාලනය කර ගැනීම ලංකාවේ වර්ථමාන කාලය තුල නොපැවති පුරුද්දකි. නුපුරුදු සෙල්ලම තමන් දන්නා ආකාර වලින් කරන්නට ගොස් ඇතිවී තිබෙන ආරවුල අද ආර්ථිකයේ, සමාජයේ, සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ, අධ්‍යාපන පද්ධතියේ, මෙන්ම නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කරවා ගැනීම…