දැන් අපිට ඕනී අල්ලගන්න බලන් ඉන්න මිනිස්සු..!
අවකාශය නවතම

දැන් අපිට ඕනී අල්ලගන්න බලන් ඉන්න මිනිස්සු..!

- කේ. සංජීව - මේ දවස්වල මුහුණු පොතට අඟුල් වැටිලා ඒනිසා හිතට එන කාංසාවක් වුණත් ලියාගන්න ක්‍රමයක් නෑ. එහෙම වුණාම ඒක දියකරලා හරින්න ක්‍රමයක් නෑ. හරි මේකයි කතාව. පහුගිය ටිකේ ෆේස්බුක් ගියාම නිතරම ඇස් අස්සට…