අහ්නාෆ් ජසීම්ට ශ්‍රේෂඨාධිකරණයෙන් සහනයක්!
නවතම

අහ්නාෆ් ජසීම්ට ශ්‍රේෂඨාධිකරණයෙන් සහනයක්!

ත්‍රස්ත පනත යටතේ  අත් අඩංගුවට ගෙන අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ රඳවා ගෙන සිටින ගුරුවරයෙක් හා කවියෙක් වූ  අහ්නාෆ් ජසීම් මුණ ගැසීමට ඔහුගේ නීතිඥයන්ට අධිකරණය විසින් අවසර දී තිබේ. මන්නාරමුදු අහ්නාෆ් නමින් දෙමළ පාඨක ප්‍රජාව අතර…