අනූෂා ඔබට ලබන්න බැරිවුණ සුවදායක නින්ද ඔබට දැන්වත් ලැබේවා…!
නවතම විශේෂාංග

අනූෂා ඔබට ලබන්න බැරිවුණ සුවදායක නින්ද ඔබට දැන්වත් ලැබේවා…!

අනූෂා සොනාලි මියගිය ප්‍රවෘත්තිය උදෙන්ම මට ලොකු දුකක් ඇති කළා. අනූෂා සොනාලි කියන්නෙ මං කැමති නිළියක් නෙමෙයි. ඒත් දක්ෂතාවය තිබුනු නිළියක්. විසිදැල චිත්‍රපටයෙ අනූෂා කරපු චරිතයට මං ඉතාම කැමතියි. ඒ වගේම එයා ලංකාවෙ සිනමා තිරය…