ඩොලර් අර්බුදය ACL කේබල් සමාගමටත් බලපායි.
නවතම

ඩොලර් අර්බුදය ACL කේබල් සමාගමටත් බලපායි.

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණපා සිටින  විදේශ විනිමය අර්බුදය නිසා, අත්පිට මුදල් ලැබීමේ පදනම මත පමණක් මින් ඉදිරියට නිෂ්පාදන විකිණීමට තීරණය කර ඇති බව ලංකාවේ ප්‍රධානතම කේබල් සමාගමක්  ගනුදෙනුකරුවන් වෙත දැනුම් දී තිබේ. දේශීය බැංකු විසින් පනවා…