කාලකණ්ණි රටක ඉපදීමේ කරුමය මරණින් ගෙවූ පස්සර මිනිස්සු!
නවතම විශේෂාංග

කාලකණ්ණි රටක ඉපදීමේ කරුමය මරණින් ගෙවූ පස්සර මිනිස්සු!

මේ රට පුදුම කාලකණ්ණි රටක්. මේ රටේ කිසිම දේකට නීතියක් පාලනයක් සිස්ටම් එකක් නැහැ. සුද්දෝ හදලා දුන්න සිස්ටම් සේරම කළු සුද්දෝ නිදහසින් පස්සේ මේ අවුරුදු 70 අස්සේ කාලා දාලා ඉවරයි. ඒකට හේතුව ඩී එස් ගේ…