මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් ගැන සොයන්න කමිටුවක්!
නවතම

මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් ගැන සොයන්න කමිටුවක්!

ගෝලීය වසංගතයක් වූ කොරෝනා යටපත් කරමින් මේ වන විට ලංකාවේ දේශපාලනය තුල බහුලව සාකච්ඡා වෙන්නේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජීනීවා සමුලුව ගැනය. එක්සත් ජාතීන්ගේ 44 වන මානව හිමිකම් සැසිවාරය මෙවර පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. 2015 සිට  රජය…