මහනාහිමි ඉල්ලීම අනුව ජනාධිපතිගේ තවත් කමිටුවක්!
නවතම

මහනාහිමි ඉල්ලීම අනුව ජනාධිපතිගේ තවත් කමිටුවක්!

බුද්ධ චරිතය, ත්‍රිපිටකය සහ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පිළිබඳ වැරදි අර්ථකතන දෙමින් දුර්මත පතුරවන පිරිස් ඇතැයි පවසන සංඝයා වහන්සේගේ ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන්  සොයා බලා ගත යුතු පියවර රජයට නිර්දේශ කිරීමට කමිටුවක් පත් කර තිබේ. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ…