කොරෝනා නිවාරණ පැණිය නිසා පැණි පොකුරක්?
නවතම විශේෂාංග

කොරෝනා නිවාරණ පැණිය නිසා පැණි පොකුරක්?

කොවිඩ් මර්දනය කළ හැකි බවට කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර වෙද මහතා විසින් නිපදවු දේශීය පැණිය ගැන දැන් රටේ නොදන්නා කෙනෙකු නැත. තවමත් සායනික පර්යේෂණ මට්ටමේ ඒ බෙහෙත පැවතියත් රටේ සියලු දෙනාම පාහේ ඒ දේශීය පැණිය ගැන…