ආණ්ඩුව සරසවි සිසු ජීවිත සමඟ සෙල්ලමක  
නවතම

ආණ්ඩුව සරසවි සිසු ජීවිත සමඟ සෙල්ලමක  

වසරක් ගත වී ඇතත් විශ්ව විද්‍යාල විවෘත කිරීම සඳහා වැඩ පිලිවෙලක් සැකසීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වු බව වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව චෝදනා කර සිටියි. මේ වන විට විශ්ව විද්‍යාල වසා දමා වසරකටත් වැඩිය. කොරෝනා වසංගතය…