ගිය තැන කොහේ උනත් එතන අලුත් ලෝකයක් හදන්න.
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

ගිය තැන කොහේ උනත් එතන අලුත් ලෝකයක් හදන්න.

-මහේෂ හපුගොඩ- ගෘහසේවය කියන්නේ පහත් රැකියාවක් නෙවෙයි. ලංකාවේ කාන්තාව අරාබි ගෘහසේවයට යන්නේ අද ඊයෙක ඉඳලත් නෙවෙයි. මීට වඩා ආර්ථිකය හොඳ අවධියක තියෙද්දිත් කාන්තාවෝ ගෘහසේවයට ආව. ඊට පස්සේ යුරෝපය වගේ ඉන් එහාටත් ගියා. ''ආර්ථිකය මීට වඩා…