මානසික රෝගීන්ගේ ඖෂධ වලින් කලහකාරී හැසිරීමක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ! – මනෝ වෛද්‍යවරු හෙලිකරයි.
නවතම

මානසික රෝගීන්ගේ ඖෂධ වලින් කලහකාරී හැසිරීමක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ! – මනෝ වෛද්‍යවරු හෙලිකරයි.

මහර බන්ධනාගාරය තුල ඇති වූ කලහකාරී හැසිරීමට හේතු සාධක වූයේ මානසික රෝගවලට ප්‍රතිකාර කරන ඖෂධ එම රැදවියන් විසින් භාවිත කිරීම බවට මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රචාරණය කර තීබිණි. එය පළමුවෙන් ප්‍රකාශ කලේ අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතාය. ඒ…