ලොතරැයි මණ්ඩලයට වැරදීම ගැන CID යට පැමිණිල්ලක්!
නවතම

ලොතරැයි මණ්ඩලයට වැරදීම ගැන CID යට පැමිණිල්ලක්!

ලොතරැයි අප කවුරුත් මිලදි ගැනීමට කැමතිය. මුදලක් ඇඳුනත් නැතත් පුරුද්දට ලොතරැයිපත් මිලදී ගන්නෝ ද අප අතර වේ. එමෙන්ම තමන්ටත් කවදා හෝ මුදල් ජයග්‍රහණයක් හිමි වෙතැයි විශ්වාසයෙන් ලොතරැයි පත් මිලදී ගන්නෝද සිටිති. මේ ලොතරැයි ඉතිහාසයේදී ව්‍යාජ…