ආණ්ඩුවේ මර්දනයන්ට එරෙහිව යුරෝපා සංගමයට ලියයි.
නවතම

ආණ්ඩුවේ මර්දනයන්ට එරෙහිව යුරෝපා සංගමයට ලියයි.

ත්‍රස්ත පනත (PTA) යොදා ගැනීම ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ මර්දනකාරී ක්‍රියා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික ජාලය (INSD) විසින් යුරෝපා සංගමයට විවෘත ලිපියක් යොමු කර තිබේ. එම ලිපිය පහතින්.. PDF INSD statement European…