සුබ ගමන් සමන්..!
නවතම විශේෂාංග

සුබ ගමන් සමන්..!

සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ සිය ජීවන ගමනට නැවතුම තැබූ කණගාටුදායක පුවත අසන්නට ලැබිණ. නවකයින් අමතා ලියූ දෑ පසසන, විනෝදබර අතීතාවර්ජනයෙන් කොක් හඬලා සිනාසෙන ඒ ප්‍රීතිමත් වියපත් මිනිසා වෙත ගෞරවයෙන් ආචාර කරමි. වසර තුනකට පමණ පෙර සමන්…