බැසිල් මහාතාගේ නඩු තීන්දුව අධිකරණයේ නිර්මලභාවය පෙන්නුම් කරනවා – අමාත්‍ය G L පීරිස්
නවතම

බැසිල් මහාතාගේ නඩු තීන්දුව අධිකරණයේ නිර්මලභාවය පෙන්නුම් කරනවා – අමාත්‍ය G L පීරිස්

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නඩු තීන්දුව පුද්ගලයෙකුට පමණක් ලබා දුන් නඩු තින්දුවක් නොවන බවත් එය අධිකරණ පද්ධතියේ නිර්මලභාවය පිලිබද පෙන්වන කැපි පෙනෙන නඩු තින්දුවක් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල් පීරිස් මහතා පවසයි. සාමාන්‍යයෙන් නඩුවක් අසනකොට පැමිණිලි…