ඩිජිටල් හැඳුනුම් පතින් පුද්ගල තොරතුරුවලට අනතුරක්!
නවතම

ඩිජිටල් හැඳුනුම් පතින් පුද්ගල තොරතුරුවලට අනතුරක්!

එන්නත්කරණයට ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ලබාදීමට රජයේ ඇති සුදානම ප්‍රකාශවීමත් සමග එමඟින් පුද්ගලික තොරතුරුවල ආරක්ෂාවට එල්ල විය හැකි  අනතුර තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයක් විසින් පෙන්වා දී තිබේ. පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය මූලික මානව හිමිකමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තුල පිලි…