රසායනික පොහොර තහනමෙන් තේ කර්මාන්තය අර්බුදයට!
නවතම

රසායනික පොහොර තහනමෙන් තේ කර්මාන්තය අර්බුදයට!

මෙරට රසායනික පොහොර, කෘමිනාශක හා වල් නාශක භාවිතය හා ආනයනය තහනම් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ වන විට පියවර ගෙන ඇත. ඔහු පවසන්නේ ගත් පියවර ආපස්සට නොගෙන රසායනික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්ම ඉවත් කළ ලෝකයේ…