ගර්භනී තත්වයේ පසුවන සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට අඩු සැලකිලි! – GNOA
නවතම

ගර්භනී තත්වයේ පසුවන සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට අඩු සැලකිලි! – GNOA

ගර්භනී අවදියේ පසුවන සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් කොරෝනාබාධිත වීම වළක්වා ගැනීමට පියවර නොගෙන ඔවුන්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෝෂ දර්ශනයට ලක්වී තිබේ. රාජ්‍ය සේවයේ නිරත ගර්භනී කාන්තාවන්ට වසංගත සමයේ සේවයට වාර්තා නොකර සිටීමට ලබා දුන්…