වසංගත තත්වය තුලදීත් සෞඛ්‍යට වෙන්කල මුදලින් මිලියන 6000ක් කප්පාදු කරලා – රවී කුමුදේශ්

Read More

සාම්ප්‍රදායික මිතුරා අත නොහැර, නොඹැඳුනු විදේශ ප්‍රථිපත්තියක සිටිය යුතුයි! – බද්දේගම සමිත හිමි (හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී)

Read More