මහ පාරේ යකා නැටුපිස්තෝල රාලහාමි | Police Torture

Read More

ඔවුන්ගේ ඉරණම වෙනස් කරමු! | migrant workers | House maids

Read More

“පොලිස් පහරදීම් හා නීති විරෝධී ඝාතන ගැන ආණ්ඩුවට වගේ වගක් නෑ!” -SLCAT කියයි!

Read More

ඈන් | Pamunugama Police Tortre | attacks on journalists

Read More