මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන ගැටලු රැසක් – කෝපා කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි
නවතම පුවත් වීඩියෝ

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන ගැටලු රැසක් – කෝපා කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි

https://youtu.be/K9kRwNnhpXg මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන ගැටලු රැසක් පවතින බව කෝපා කමිටුවේ දී හෙළිවුණා. ලබන වසර සඳහා වන අයවැය මඟින් රුපියල් මිලියන 400කට ආසන්න මුදලක් වෙන්කර ඇති පසුබිමක එම මුදලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලැබෙන පරිදි නිලධාරීන්…