මිලිටරි මනසකින් සියළු ගැටලු වලට විසඳුම් සොයා ගත හැකිද! – නීතිඥ නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ (හිටපු පලාත් සභා මන්ත්‍රී)

Social Sharing
වීඩියෝ